MENU GŁÓWNE
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
PROGRAMY, W KTÓRYCH UCZESTNICZYMY
KONKURS "LUBELSZCZYZNA - MOJA MAŁA OJCZYZNA"
10 LAT GIMNAZJUM
PRZYDATNE LINKI

Ceremoniał szkolny
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego

im. Jana Pawła II w Suścu

WSTĘP

   „Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na  wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych  i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności”

Wstęp do Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

 

   Ceremoniał szkolny, to opis sposobów przeprowadzenia najważniejszych uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru szkoły: to również zbiór zasad zachowania się dzieci i młodzieży w trakcie uroczystości szkolnych.

 

I. Uroczystości szkolne

 

   Do najważniejszych uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego należą:

- rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,

- święto patrona,

- ślubowanie uczniów klas pierwszych,

- uroczystości związane ze świętami narodowymi,

- uroczystości nawiązujące do ważnych wydarzeń historycznych w państwie i regionie.

 

II. Poczet sztandarowy

 

   Poczet sztandarowy tworzy trzech uczniów (uczeń i 2 uczennice) z klas I-III gimnazjum i IV-VI ze szkoły podstawowej wybranych spośród uczniów zaproponowanych przez radę pedagogiczną. Uczniowie ci powinni:

 • przestrzegać praw i obowiązków wynikających z roli ucznia,
 • godnie reprezentować szkołę,
 • prezentować nienaganną postawę wobec nauczycieli, pracowników szkoły i innych uczniów.

- Poczet sztandarowy wybierany jest na okres jednego roku szkolnego.

- Oprócz zasadniczego składu wybierany jest według tych samych kryteriów skład „rezerwowy”

- Opiekę nad sztandarem i pocztem sztandarowym sprawuje nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły.

- Sztandar powinien uczestniczyć w najważniejszych uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół, instytucji oraz w uroczystościach państwowych i regionalnych.

- W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem.

 

Sposób udekorowania sztandaru kirem:

   Na sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej strony do prawej. Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu. Jednak przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze należy pochylić go do przodu.

   W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45º do przodu i staje po lewej lub po prawej stronie bokiem do ołtarza i do zgromadzonych wiernych, podnosząc sztandar do pionu.

   W trakcie mszy św. lub innej uroczystości członkowie pocztu nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych gestów, stojąc cały czas w pozycji „baczność” lub spocznij”.

   Pochylenie sztandaru pod kątem 45º do przodu w pozycji „baczność” następuje w następujących sytuacjach:

 • podczas każdego podnoszenia Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komunią Św. oraz w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy wystawieniu Najświętszego Sakramentu;
 • podczas opuszczania trumny do grobu;
 • podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci;
 • podczas składania wieńców i zniczy przez wyznaczone delegacje.

   Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie:

 • uczeń: ciemny garnitur, biała koszula i krawat,
 • uczennice: białe bluzki czarne lub granatowe spódnice.

   Insygnia pocztu sztandarowego:

 • biało – czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramie, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,
 • białe rękawiczki.

 

III. Opis zachowania uczniów w trakcie oficjalnych uroczystości:

 

   1.Wejście dyrektora szkoły (dyrektor wraz zaproszonymi gośćmi) do sali (auli) na początku uroczystości, gdzie są zgromadzeni uczniowie powinno być zapowiedziane przez prowadzącego: "Szanowni zebrani: pan Janusz Kiecana Dyrektor Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Suścu"; co powinno spowodować przyjęcie przez uczniów postawy stojącej.

   2."Baczność. Sztandar Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Suścu  wprowadzić".

- uczniowie bez nakryć głowy, zachowują postawę zasadniczą. Poczet sztandarowy wchodzi na miejsce uroczystości. Jeśli droga przemarszu jest wąska,, poczet może iść „ gęsiego”, przy czym osoba trzymająca sztandar idzie w środku. W trakcie przemarszu wszyscy stoją, a sztandar należy pochylić pod kątem 45º do przodu. Poczet zajmuje miejsce po prawej lub lewej stronie ,przodem do zgromadzonych i podnosi sztandar do pionu.

   3. Po wprowadzeniu sztandaru, prowadzący podaje kolejną komendę: „Do hymnu państwowego” - uczniowie odśpiewują hymn państwowy „Mazurek Dąbrowskiego”. W trakcie hymnu sztandar jest pochylony pod kątem 45º. Po odśpiewaniu hymnu prowadzący podaje komendę: „ Po hymnie. Spocznij”

- uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną.

   Na zakończenie części oficjalnej uroczystości prowadzący podaje komendę: „Baczność. Sztandar Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Suścu wyprowadzić”

 

IV. Sposób zachowania pocztu sztandarowego

 

   Sztandarem wykonuje się następujące chwyty:

  1. „Na ramię”
  2. „Prezentuj”
  3. „Do nogi”
 • wykonując chwyt „Na ramię”, chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45º ( w stosunku do  ramienia)
 • wykonując chwyt „Prezentuj”z położenia „Do nogi”,chorąży podnosi sztandar prawą ręką pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia. Następnie lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej długości, obejmując dolną część drzewca. Asysta sztandaru w postawie zasadniczej
 • wykonując chwyt „Do nogi”z położenia „Prezentuj” lub z położenia „Na ramię”, chorąży przenosi sztandar prawą ręką pomagając sobie lewą ) do nogi. Chwyt „Do nogi” wykonuje się na komendę „Baczność”
 • salutowanie sztandarem wykonuje się z postawy „Prezentuj”, chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar w przód do 45º. Po czasie salutowania przenosi sztandar do postawy „Prezentuj”. Sztandar należy pochylić również podczas wciągania flagi państwowej na maszt oraz w przypadku ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci.

 

V. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem

 

   Ceremoniał przekazania odbywa się w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego w bezpośredniej obecności Dyrektora szkoły.

   Najpierw występuje poczet sztandarowy, a następnie wychodzi nowy skład pocztu.

   Jako pierwszy głos zabiera dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego, który mówi: Przekazujemy wam sztandar Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Suścu, symbol naszej szkoły i jej tradycji. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę.

   Na co chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada:Przyjmujemy od was sztandar. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie, wypełniać swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Suścu.

   Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia. Chorąży salutuje sztandarem, nowy chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, po tym następuje przekazanie sztandaru, a następnie pozostałych oznak pocztu sztandarowego: rękawiczek i szarf. Po przekazaniu sztandaru stary skład pocztu sztandarowego dołącza do pozostałych uczniów w sali.

 

Opracowali:

Barbara Żelasko

Mariusz Fanfara

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )